HET PACHT LOKET

Rentmeesters

De huidige rentmeester

De eigenaar die zijn onroerend goed laat beheren door een rentmeester kan zowel een particulier als een private of publieke rechtspersoon zijn. Een rentmeester is in de regel een breed opgeleide vastgoeddeskundige. Naast het organiseren van het beheer adviseren rentmeesters op het gebied van onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, pacht, erfpacht, onteigening, vestigen van zakelijke rechten, schadevergoeding, waardering van vastgoed, fiscale aspecten, juridische aspecten (zoals illegaal grondgebruik en verjaring), planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling. Een rentmeester is gericht op de lange termijn en is dus niet uit op snel gewin. Hiermee onderscheidt de rentmeester zich van de makelaar, die meestal kort aan een opdrachtgever gebonden is. Rentmeesters kunnen in Nederland zowel zelfstandig als in dienst van rentmeesterkantoren werken.

Omschrijving Rentmeester

Rentmeesters zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Geschiedenis

In het feodale tijdvak werd een bezit, zoals een heerlijkheid, beheerd door een rentmeester als de heer langdurig afwezig was, bijvoorbeeld omdat hij verbleef op een ander van zijn bezittingen of in dienst was van zijn leenheer. In dit verband gebruikt men ook wel de term kastelein, kasteelvoogd of slotvoogd. Het woord kastelein heeft geleidelijk aan de betekenis van herbergier gekregen. In het hertogdom Gelre had elk kwartier zijn eigen rentmeester. De oudste rekening van de rentmeester van Zutphen dateert uit 1313. De oudste van de Veluwe van 1324.[1] Ook tegenwoordig worden landgoederen nog wel door rentmeesters beheerd. Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw komen rentmeesters voor in bronnen onder der naam notarii. Vanaf 1290 onder de naam receptores. In rekeningen van 1294- 1295 worden clavigeri of sluiters genoemd. Hun taak was het beheren van de burchten van de graaf en de daarbij behorende domeinen. Sluiters fungeerden dus als rentmeesters. Vanaf 1310 werd het gehele domeinbeheer overgenomen door de rentmeesters.[2] In het hertogdom Gelre bestond in de vijftiende eeuw onder hertog Arnold de hertogelijke raad voornamelijk uit ridders, waaronder altijd een landrentmeester. Deze beheerde de financiën van de hertog en controleerde de rekeningen van de lokale rentmeesters, alsmede de rekeningen van de ambtmannen en de tollenaars. Het ambt van landrentmeester is vanaf ongeveer 1340 in bronnen vermeld.[3] Na 1543 speelden Hollanders een belangrijke rol in het bestuur van Gelre. De financiële controle werd losgekoppeld van het bestuur en de rechtspraak. Gerard van Rhenoy werd aangesteld als landmeester-generaal.

Werkzaamheden rentmeesters

Het werk van een rentmeester is boeiend, afwisselend en toekomstgericht. Steden willen uitbreiden en onze rol als transportland vraagt om

asfalt en rails. Tegelijkertijd verdienen natuur en omgeving de aandacht. Bij al deze zaken is de expertise van een rentmeester van groot

belang.

Rentmeesters zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor

natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Vele rentmeestersr hebben een eenmanszaak of

zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan

beide zijden van de tafel.

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

Beheer van grond en/of gebouwen

Taxatie

Advisering bij aan- en verkoop

(Erf)pacht

© 2021 PachtLoket

Planschade

Onteigening

Juridische advisering

RENTMEESTERS

Pacht Loket

voor grondig beheer Contactgegevens Adres : Alexanderweg 55 Plaats : Bennekom KvK : 69873755 Telefoon : 0318 - 84 30 84 Email : beheer@pachtloket.nl Uw percelen zorgeloos in beheer. Bel voor meer informatie 06 - 1533 1842

Werkzaamheden rentmeesters

Het werk van een rentmeester is boeiend, afwisselend en toekomstgericht. Steden

willen uitbreiden en onze rol als transportland vraagt om asfalt en rails.

Tegelijkertijd verdienen natuur en omgeving de aandacht. Bij al deze zaken is de

expertise van een rentmeester van groot belang.

Rentmeesters zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies,

gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan

Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Vele rentmeestersr hebben

een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de

grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan beide

zijden van de tafel.

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

Beheer van grond en/of gebouwen

Taxatie

Advisering bij aan- en verkoop

(Erf)pacht

Planschade

Onteigening

Juridische advisering

RENTMEESTERS